top of page

מאגר "אל תתקשרו אלי"


החל מתאריך 1.1.2023 נכנס לתוקפו תיקון מס' 61 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), שבמסגרתו הוסף סעיף 16ב שעל פיו הוסמכה "הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן", להקים ולנהל מאגר של צרכנים המעוניינים להגביל "פניה שיווקית" טלפונית מעסקים שונים (להלן: "המאגר").

על פי התיקון, על כל עוסק מוטלת החובה בטרם קיום פנייה שיווקית טלפונית אל צרכן, לוודא כי מספר הטלפון אליו הוא מבקש לפנות אינו רשום במאגר.

בסעיף 16 ב (א) לחוק הוגדרה "פנייה שיווקית", כדלהלן:

"פנייה של עוסק לצרכן באמצעות שיחה למספר הטלפון שלו במטרה להתקשר בעסקה, בין תוך כדי הפנייה ובין במועד מאוחר יותר, ובכלל זה הצעה לקבל נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה".

היה ומספר הטלפון אליו מבקש העוסק לפנות בפנייה טלפונית שיווקית, רשום במאגר, העוסק אינו רשאי לפנות אל הצרכן מלבד במספר מקרים חריגים:

  • כאשר הצרכן פונה ומבקש שיחזרו איליו,

  • במצב של "עסקה מתמשכת",

  • עם קבלת הסכמה בכתב מפורשת מהצרכן (בתוקף לשנה),

  • מקרה בו הצרכן פנה מיוזמתו לבית העסק ונתן לו הסכמה מפורשת לפנייה שיווקית.

בתיקון לחוק נקבעו סנקציות כבדות למי שמפר את הוראותיו.


נשמח לסייע ולייעץ לכל מי שמבקש להרחיב את היריעה ולבחון את הוראות התיקון לחוק, ביחס לפירמה שלו ואופן ההתנהלות על מנת שלא להפר את הוראות התיקון לחוק.


* תשומת ליבכם כי קיים איסור לשלוח מיילים אלא בתנאים הקבועים בחוק הידוע כחוק "הספאם".


35 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page