top of page

הסדרת היחסים בחברות ועסקים משפחתיים

אנו ממליצים להסדיר את היחסים בין בני המשפחה ובין החברה או העסק המשפחתי באמצעות אמנה משפחתית או הסכמים בכתב


על פי הערכות, כשני שליש ויותר מכל העסקים בעולם הינם עסקים בשליטת משפחות, ביניהם נמנות החברות הגדולות והמצליחות בעולם, שרבות מהן הינן חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה. עסקים משפחתיים באיטליה, צרפת וגרמניה מהווים את רוב העסקים במדינות אלו. ישראל איננה יוצאת דופן וגם בישראל רוב העסקים הינם עסקים בבעלות משפחתית.

עסקים משפחתיים הינם, בדרך כלל, עסקים מוצלחים יותר מאלו שאינם עסקים משפחתיים, וזאת בשל האפיון המיוחד של הקשרים שבין בני המשפחה המנהלים את העסק המשפחתי, ומטרותיהם.

לעובדה, שבני משפחה הם אלו שמנהלים ביחד עסק, יש השפעה מהותית על תהליכי קבלת החלטות בעסק. שאיפתם של בעלי ומנהלי העסק המשפחתי, הינה באופן טבעי, להגדיל את העסק, את שוויו ואת יכולתם להנות מפירותיו, אולם העובדה שמדובר בבני משפחה, הופכת את ניהול העסק למורכב ועדין הרבה יותר.


לכן, כמי שעוסקים בניהול משברים וסכסוכים, גם בעסקים משפחתיים וכמי שמלווים עסקים משפחתיים בתהליכי מיזוג ומכירה אנו ממליצים להסדיר באמצעות אמנה משפחתית או הסכמים בכתב, את היחסים בין בני המשפחה ובין החברה או העסק המשפחתי, את זכויותיהם ואת חובותיהם של בני המשפחה, את התנאים לניהול החברה וכן להסדיר את התנאים להמשך פעילותה של החברה, כאשר המייסד/ים פורש/ים.


נציג דוגמה, אחת מיני רבות, לחשיבות הסדרתם הפורמלית של היחסים בעסק המשפחתי.


מדובר בתובענה בשאלת זכאותם של התובעים, שני בנים מנישואיה הראשונים של אשתו השנייה של בעל חברה, שגידל ביחד עימה את בניה מגיל צעיר, ואשר שניהם השתלבו בעסקי החברה בתקופות שונות, לבעלות של כל אחד מהם, ב- 20% ממניות החברה.

לטענת התובעים, סוכם בינם לבין האבא ובניו, כי החברה היא עסק משפחתי שנועד להוות "העתיד העסקי של המשפחה", וככזה, סוכם כי מניות החברה יתחלקו שווה בשווה בין כל חמשת הבנים (שלושת בניו של האב ושני בניה של האם).

לטענתם, האב הציג לכל הבנים מצג שלפיו מבחינה פורמלית עדיף כי הוא יהיה בעל השליטה היחיד בחברה, על מנת למנוע מצב בו מי מנשותיהם העתידיות תדרוש מחצית ממניותיהם בחברה ככל שיתגרשו. משכך, מניותיהם הוחזקו בנאמנות על ידו.

השאלה מושא המחלוקת שבין הצדדים, היא, אם כן, האם בעת הקמת החברה נכרת בין האב, שלושת בניו ושני בניה של האישה, הסכם שלפיו כל אחד מהם זכאי ל- 20% ממניות החברה והאבא החזיק את מניותיהם בנאמנות?

בהעדר הסכם, ועל אף האפשרות, שהמשפט מכיר בהסכם נאמנות בעל פה, בית המשפט המחוזי קבע כי התובעים לא הוכיחו כי נכרת הסכם נאמנות בעל פה, כנטען על ידם, ודחה את התביעה.


מפרשה זו עולה פעם נוספת המסקנה, כי גם ובמיוחד בחברות ועסקים משפחתיים, יש להתנהל באופן מסודר, מאורגן ובירוקרטי.

49 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page