top of page

האם מגפת הקורונה היא אירוע 'מסכל' ?

בהחלטה שניתנה בחודש האחרון על ידי כבוד השופט חגי ברנר מבית המשפט המחוזי בתל אביב (חדל"ת 26076-02-20), הוכרה מגפת הקורונה כאירוע "מסכל", על פי סעיף 18 לחוק החוזים תרופות.


ההחלטה מדגימה, עד כמה משבר הקורונה גרם לאי וודאות וחשף את מה שידוע, שהמשפט רודף אחר המציאות …


לדעת כבוד השופט, סעיף "הסיכול" החוזי (סעיף 18 לחוק החוזים תרופות), הוא הסעיף שעל פיו יקבע, האם שוכר שבעקבות מגפת הקורונה, הפסיק לשלם דמי שכירות ו/או נטש את המושכר, יהיה חייב לשלם למשכיר את דמי השכירות ויתר התשלומים החלים עליו עד לתום תקופת החוזה (וזאת בכפוף לחובתו של המשכיר לפעול להקטנת נזקו).

סעיף 18 לחוק החוזים תרופות קובע כי בקרות "אירוע מסכל", המפר יהיה פטור מניסיון לאכוף עליו את החוזה או לחייבובתשלום פיצויים, אולם לבית המשפט הסמכות לפסוק שיפוי או פיצוי לנפגע על הוצאות סבירות שהוציא ובגין התחייבויות סבירות שנטל, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.


מהו "אירוע מסכל" ? מדובר במקרה של הפרת חוזה בנסיבות שבעת כריתת החוזה, המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן ולא ניתן היה למנען וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.


כבוד השופט קובע כי מגפת הקורונה הינה אירוע "מסכל" !

אמנם זו לא קביעה של בית משפט עליון אולם קביעה של בית משפט מחוזי מחייבת את בתי משפט השלום, שרוב סכסוכי שוכר – משכיר, יידונו בפניו.

אולם, כדי לבסס את הגנת הסיכול יש לבחון שני תנאים נוספים: (1) האם מדובר באירוע מסכל אשר הופך את קיום החוזה לבלתי אפשרי או לשונה באופן יסודי ממה שהוסכם; ו- (2) האם המפר יכול היה למנוע את אותן נסיבות.


לגישתו של כבוד השופט, ניתן לבחון את "מטרת" חוזה השכירות ממספר זוויות. אחת מהן, היא שיש לשוכר ולמשכיר מטרה משותפת והיא, שהמושכר יוכל לשמש את השוכר לשם ניהול עסקו. במובן הזה, בהעדר אפשרות לנהל את העסק במושכר בשל מגפת הקורונה, קיום חוזה השכירות הפך שונה באופן יסודי, ואזי, תעמוד לשוכר הגנת הסיכול לפי סעיף 18 לחוק החוזים תרופות.

כמובן שהמציאות המורכבת, מעוררת שאלות מורכבות, שהרי אם לא מדובר בסגירת בית העסק בצו ממשלתי אלא מדובר בהשפעה מתמשכת של המגפה, אשר גרמה לירידה במכירותיו של העסק אך לא לסגירתו – האם אלו נסיבות שבית המשפט יקבע כי קיום החוזה הפך "לבלתי אפשרי" או "שונה באופן יסודי" ממה שהוסכם בין הצדדים ?

כל מקרה יבחן לפי נסיבותיו המיוחדות ובכל בחינה יילקחו בחשבון האינטרסים והזכויות הן של השוכרים והן של המשכירים.


להשלמת התמונה אך לא להגברת הוודאות…, לאחרונה פורסמו מסקנותיו של צוות בין משרדי, בהנהגתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שהוקם לבחינת השפעת הקורונה על חוזים מסחריים. מסקנת הצוות היא שאין פתרון 'בית ספר'. הצוות ממליץ: אל תעמדו באופן דווקני על תנאי החוזה אלא לכו לנהל משא ומתן בתום לב על התאמת התנאים החוזייםלנסיבות המיוחדות

אסכם ואומר, קחו לכם עורך דין טוב …


19,220 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page