top of page

האם איש עסקים זכאי לעמלה עבור הפגשת שני צדדים לעסקה ?


מקרה שבו הגשנו תביעה לתשלום עמלה/ שכר ראוי


יזם שערך היכרות בין שני צדדים, שהובילה לעסקת ענק ביניהם. פרט לעריכת ההיכרות בין הצדדים, היזם לא היה מעורב בעסקה, בשל כך ששני הצדדים מדרו אותו.

האם היזם זכאי לעמלה עבור עריכת ההיכרות בין הצדדים ?

אין לשאלה זו תשובה מובהקת. זכאותו של היזם, בהעדר הסכם או הסכמה, נשענת על דיני עשיית עושר ולא במשפט, שהוכחת הזכאות על פיהם קשה פי כמה מהוכחת זכאות על פי הסכם, וייתכנו פסיקות שונות, לא רק על בסיס שוני כזה או אחר בעובדות, אלא ברמה העקרונית.

במקרה המדובר שבו ייצגנו את היזם, הצדדים בחרו שלא להמשיך ולבחון את השאלה בבית המשפט, וסיימו את הסכסוך בפשרה, בתשלום ששולם לאיש העסקים.


תשלום עמלות עבור "פתיחת דלתות"

מקרה אחר, שבו ייצגנו איש עסקים אשר "פתח" ליבואנית מוצרי חשמל את הדלתות לשיווק ומכירת המוצרים ברשתות קמעונאיות. תנאי ההתקשרות נכתבו והוחלפו במיילים שבהן הוסכם גובה עמלתו של איש העסקים עבור כל מוצר שיימכר. אלא שהתנאים לא היו ברורים מספיק, ולאחר שלוש שנים, היבואנית החליטה שהיא שילמה מספיק עמלות, והפסיקה לשלם בטענות שונות, שהעיקריות בהן, שאיש העסקים קיבל "מספיק כסף" עבור פעולת תיווך פשוטה, וכי ההסכם איננו יכול להיות בלתי מוגבל בזמן ולכן הוא הסתיים.

הגשנו בשם איש העסקים תביעה לחייב את היבואנית במתן חשבונות ותשלום העמלות, המגיעות לאיש העסקים. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע שההודעות שהוחלפו מהווים הסכם בתוקף, שמכוחו איש העסקים זכאי לעמלות, כל עוד היבואנית מוכרת את מוצריה, חייב את היבואנית במתן חשבונות וחייב אותה לשלם לאיש העסקים את העמלות על פי החשבונות ומכאן והלאה.

ערעור שהוגש על פסק הדין נדחה ובמסגרתו הוסכם כי היבואנית תשלם לאיש העסקים את כל המגיע לו על פי החשבונות וכן סכום משמעותי ביותר עבור השנים הבאות.


"מוסר השכל"

כפי שכתבתי והדגשתי בפרסומים קודמים, הסכם בכתב הכולל את תנאי העסקה (כל עסקה) באופן ברור ובהיר הוא מפתח למניעת סכסוכים וכולנו יודעים שגם קיומו של הסכם איננו "תעודת ביטוח" אך ככל וההסכם מפורט וברור יותר, כך הסיכוי לסכסוך קטן יותר.

בדוגמאות (מהחיים) שהצגתי, ישנו אינטרס ממשי בעריכת הסכם ברור ומפורש, לא רק לאיש העסקים/היזם שלכאורה הוא "הצד הנפגע", אלא אף לצד השני או לצדדים האחרים, שהרי כפי שניתן ללמוד, גם בהעדר כל התייחסות בזמן "אמת", לשאלת זכאותו של 'המתווך', קמה לו, בנסיבות מסוימות, זכות לקבלת עמלה/שכר ראוי, אז מי שלא רוצה לשלם, שיתנה זאת מראש ומי שסבור ש'המתווך' זכאי לעמלה, שיקבע מראש את גובה העמלה ואת התנאים לתשלומה.

Comentarios


bottom of page