top of page

ביטול הפטור מאגרה לחברות ושותפויות שאינן פעילות

מומלץ לפעול מיידית להגשת בקשות לפירוק מרצון של חברה או שותפות שאינן פעילות, שכן הפטור מתשלום אגרה שנתית יבוטל בתחילת 2023.
חברות ושותפויות הרשומות במרשם החברות, גם אם אין להן כל פעילות כלכלית, ואף אם אין להן תיקים ברשות המיסים, חייבות בתשלום אגרה שנתית וכן בהגשת דו"ח שנתי לרשם החברות.

תשומת ליבם של אלו מבין לקוחותינו שרשומים כבעלי מניות ודירקטורים בחברות שאינן פעילות או שותפים בשותפות שאיננה פעילה, כי החל מתאריך 1.1.2023 יבוטל הפטור מתשלום אגרה שנתית לחברות ושותפויות שיבצעו תהליך של פירוק מרצון.

עד סוף שנת 2022, במסגרת תהליך פירוק מרצון, חברה או שותפות שלא הייתה להן פעילות כלכלית, זכאיות לפטור מתשלום האגרה השנתית עבור שנים בהן לא הייתה להן פעילות כלכלית.

חברה או שותפות שלא יפורקו מרצון עד סוף שנת 2022 יחויבו באגרות השנתיות בכל התקופה שלא היו פעילת גם אם יפורקו מרצון, וזאת מתחילת שנת 2023.

לכן, אנו ממליצים לכל בעלי מניות ודירקטורים בחברות שאינן פעילות או שותפים בשותפות שאיננה פעילה, להתחיל מהר ככל הניתן עם תהליך של פירוק מרצון.

34 צפיות0 תגובות
bottom of page